Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng nông thôn mới từ khu dân cư

PhuthoPortal - Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) là cách làm thiết thực, tạo tiền đề, cơ sở để xây dựng xã đạt chuẩn NTM bền vững. Nhiệm vụ này đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, tạo khí thế thi đua từ cơ sở, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM của tỉnh.


Người dân khu 5, xã Võ Lao tích cực hiến đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư

Ông Kiều Đức Mạnh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Sơn cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM, huyện đã lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên, chỉ đạo các địa phương, các khu rà soát các chỉ tiêu đầu tư xây dựng để tập trung huy động nguồn lực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, xây dựng mô hình phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; từng bước xây dựng khu, điểm thu gom xử lý rác thải, tuyên truyền người dân chủ động, ý thức trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. Đến hết tháng 5/2019, toàn huyện đã có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã NTM (Lương Nha, Địch Quả, Sơn Hùng), có 26 khu đạt khu dân cư NTM, 93 khu đạt từ 10 - 12 tiêu chí, 107 khu đạt từ 5 - 10 tiêu chí. Năm 2019, có 25 khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí khu dân cư NTM.
Thực hiện từ cuối năm 2017, với cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp cùng với sự vào cuộc và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phong trào xây dựng khu dân cư NTM đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, không những giúp cho người dân thực sự phát huy vai trò chủ thể và chủ động hơn trong công việc của mình, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ nại vào hỗ trợ của Nhà nước, mà còn tạo ra khí thế thi đua sôi nổi giữa các gia đình, dòng họ, giữa các thôn, xóm với nhau. Từ đó thúc đẩy đồng loạt phong trào xây dựng NTM ở mỗi xã. 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã công nhận thêm 12 xã, 38 khu dân cư đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM lên 94 xã và 151 khu dân cư NTM.
Tuy nhiên, việc chỉ đạo, triển khai xây dựng khu dân cư NTM có nơi chưa thực sự quyết liệt; huy động nguồn lực còn nhiều khó khăn; việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM tại các địa phương còn chậm, do đó kết quả xây dựng và công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM của một số huyện còn thấp.
Ông Vũ Quốc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn chia sẻ: Theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí khu dân cư NTM trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, Bộ tiêu chí khu dân cư NTM gồm 13 tiêu chí với 30 chỉ tiêu. So với các chỉ tiêu, tiêu chí của xã NTM, các chỉ tiêu và tiêu chí của khu dân cư NTM ở mức độ tương đương. Vì vậy, để đạt được các tiêu chí của khu dân cư NTM đòi hỏi các địa phương phải tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch, có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp. Ưu tiên hỗ trợ thực hiện đối với các tiêu chí dễ đạt, cần ít nguồn lực, các tiêu chí khó huy động nguồn lực xã hội hóa, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đối với các khu gần đạt, các khu có điều kiện thuận lợi về huy động nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn NTM. Đồng thời ban hành cơ chế, chính sách thưởng cho các khu dân cư được công nhận đạt chuẩn NTM, nhằm tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng khu dân cư NTM tại địa phương.
Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, vai trò, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM cũng như trách nhiệm của họ trong đó; giúp họ thấm nhuần tư tưởng, phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tránh ỷ nại, dựa dẫm, từ đó tích cực tham gia, đóng góp để hoàn thành các tiêu chí, xây dựng khu dân cư NTM, xã NTM. Phấn đấu mỗi xã chưa có khả năng hoàn thành NTM hằng năm có thêm từ 2 - 3 khu dân cư được công nhận là khu dân cư NTM.
Lệ Thủy

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ