Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơn La đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2097/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn.

 

Huyện Bắc Yên đã vận động, hướng dẫn người dân xây dựng lò đốt rác hộ gia đình để thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Tỉnh Sơn La còn nhiều khó khăn trong thu gom, xử lý chất thải rắn. Ngoài 1 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại thành phố Sơn La, hiện nay, các bãi chôn lấp chất thải rắn tại 11 huyện còn lại trên địa bàn tỉnh đều đang áp dụng phương pháp chôn lấp thủ công.

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới tập trung ở đô thị, thị trấn, mở rộng ở các xã ven đô thị, thị trấn. Tỷ lệ thu gom rác khu vực nông thôn đạt thấp với 69,5%.

Việc thực hiện nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn là rất cần thiết, nhằm đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn và thực trạng thu gom, vận chuyển, kiểm soát, quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; lập các bản đồ chuyên đề về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; đề xuất các giải pháp thu gom, kiểm soát, quản lý, nhằm giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt nông thôn.

Dự án thực hiện trên phạm vi khu vực nông thôn toàn bộ tỉnh Sơn La, trong đó tập trung khảo sát, đo đạc, lấy mẫu tại 183 xã thuộc 11 huyện.

Đối tượng điều tra, đánh giá gồm: Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn (khối lượng, thành phần, tính chất hóa lý…); Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (cơ chế chính sách, nhân lực, phương tiện, cách thức thu gom, vận chuyển và xử lý…).

Dự kiến, kinh phí thực hiện nhiệm vụ là hơn 1,9 tỷ đồng; từ Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

Sản phẩm của Dự án gồm: Bộ phiếu điều tra, khảo sát; Bộ kết quả phân tích thành phần và tính chất hóa lý của chất thải rắn sinh hoạt;

5 bản đồ về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, gồm: Bản đồ phát sinh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ các khu vực tích tụ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ hiện trạng tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ phân bố chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ dự báo lượng chất thải rắn nông thôn phát sinh theo vùng huyện.

Cùng với đó là các báo cáo chuyên đề thành phần, báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn…