Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đắk Nông: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

​Vừa qua, thực hiện Công văn số 4137/BTNT-TCMT ngày 17/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường  và thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 50 dự án và kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 563 cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Trong năm 2010 và năm 2011, UBND tỉnh đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra, tiến hành 79 lượt kiểm tra tại các cơ sở, tiến hành phạt 24 cơ sở trong đó đình chỉ hoạt động 01 cơ sở và không có sơ sở buộc di dời.
Công tác thu phí bảo vệ môi trường và chỉ đạo xử lý các cơ sở gây ô nhiễm được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Năm 2011, tại địa bàn tỉnh Đắk Nông có 10 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc danh mục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  theo quy định của Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 3/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 08 bãi rác trung tâm đô thị thuộc danh mục theo quy định của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo kiến nghị của UBND tỉnh Đắk Nông, Đắk Nông là tỉnh mới thành lập, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp, nền kinh tế hiện tại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp độc canh. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của người dan tiến kịp với xu hướng phát triển chung của đất nước được UBND tỉnh Đắk Nông đặt biệt chú trọng và quan tâm.
UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn Bộ Tài nguyên Môi trường hỗ trợ về kinh phí lắp đặt các trạm quan trắc tự động về khí thải, nước thải, nước mắt nhằm kiểm soát tình trạng gây ô nhiễm môi trường, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị để kiểm tra, xét nghiệm xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường…/.

(TTTH-VPTCMT)