Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành điều kiện công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới(TN&MT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 1274/QĐ-TTg ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Phong trào xây dựng Nông thôn mới đã thay đổi diện mạo nhiều xã vùng cao của Yên Bái

Theo đó, việc xét, công nhận, công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận và công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Điều kiện để được công nhận

Thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có 100% số huyện trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và sau khi rà soát đảm bảo đáp ứng được tất cả các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Có 100% số thị xã trên địa bàn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và sau khi rà soát đảm bảo đáp ứng được yêu cầu theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Có 100% số xã trên địa bàn sau khi rà soát đảm bảo đáp ứng được tất cả các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bộ NN&PTNT thẩm định xét công nhận tỉnh nông thôn mới

Về tổ chức thẩm định, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn thẩm định (gồm Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và thành viên kiêm nhiệm là lãnh đạo cấp Cục, Vụ của các bộ, ngành liên quan) để thẩm định hồ sơ của từng đơn vị cấp tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cho từng đơn vị cấp tỉnh, báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của UBND cấp tỉnh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho UBND cấp tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ của từng đơn vị cấp tỉnh; nêu rõ lý do đơn vị cấp tỉnh chưa được xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về tổ chức xét, công nhận, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (gọi tắt Hội đồng thẩm định Trung ương) gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương mời một số chuyên gia tư vấn độc lập để đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp tỉnh, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu: sản xuất, môi trường, an ninh trật tự, văn hóa...

Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho từng đơn vị cấp tỉnh, sau khi cấp tỉnh đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ tại Quy định này (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt); Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định...

Phạm Khải (Báo TN&MT)